Blog

Zdravotnícke zariadenia — projekcia a manažment riadenia K2projekt

26. Marec 2022

Predstavujeme vám výber zdravotníckych zariadení, ktoré boli spracované u nás v K2projekt-e.

Mestská poliklinika

Prvým “diplomovým projektom”, ktorý sme spracovali je zdravotnícke stredisko mestskej polikliniky.

Mestská poliklinika obrázok

Zdravotnícke zariadenia majú slúžiť nielen na ozdravie tela. Svojou architektúrou a koncepciou majú umožniť aj uzdravenie duše.

Užitková plocha

 • viac ako 6000m2

Stupeň projektového riešenia

 • Podrobná architektonická štúdia stavby a jej okolia. Projektová dokumentácia bola vo vybraných častiach spracovaná ako realizačný projekt.

Projektové riešenie

 • Navrhované zdravotnícke stredisko malo päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.
 • Odborné zamerania zdravotníckeho strediska bolo definované ako “zdravotnícke zariadenie s prevažujúcou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou a jednodňová chirurgia”.
 • Projektové riešenie koncepčne a typologicky vytvorilo v poliklinike priestory pre ambulancie rôzneho zamerania od detských lekárov, cez všeobecných lekárov až po infektologické ambulancie.
 • Jedno celé podlažie stavby bolo vyčlenené pre jednodňovú chirurgiu. Umiestnené tu boli operačné sály, pozorovacie a zotavovacie miestnosti, technické vybavenie a hygienické zázemia.
 • Súčasťou celkového dispozičného riešenia zdravotníckeho zariadenia boli aj obslužno-prevádzkové a stravovacie zariadenia a služby.
 • Celistvosť konceptu tvoria zdanlivé detaily. Pohodlie pacientom, ale aj personálu dotvárajú funkčné celky ako vlastná jedáleň a oddychová zóna pre personál na streche budovy. Bufet a lekáreň na prízemí, či parkové úpravy plné zelene v okolí polikliniky.
 • Dispozičné riešenie a architektúra polikliniky umožňovali aj vybudovanie pohotovosti, či strediska výjazdu RZP.

Stomatologická klinika

Zubné lekárstvo je špecializovaný odbor, kde spracovanie zdravotníckeho zariadenia je úzko späté so správnym technologickým návrhom riešenia priestoru. Práve symbióza medzi technológiami a architektúrou, dáva celému priestoru funkčnosť a logiku. Stomatologické ambulancie sú práve TEN typ zdravotníckeho zariadenia, kde je výber projekčnej kancelárie veľmi dôležitý. Akýkoľvek nesúlad medzi funkciou, technológiou a architektúrou sa ukáže pri užívaní priestoru ako dysfunkcia.

Stomatologická klinika obrázok

Užitková plocha

 • viac ako 180 m2

Stupeň projektového riešenia

 • architektonická štúdia, ktorá bola ďalej dopracovaná do realizačnej projektovej dokumentácie.

Projektové riešenie

 • Stomatologická klinika dispozične obsiahla priestory ako recepcia, zázemie pre personál, ambulancia zubného technika, dve stomatologické ambulancie, ambulancia implantologie, hygienické a technické miestnosti. Priestor oplýva modernými technológiami vykurovania, chladenia a vetrania. Každá ambulancia má inštalované technologické vybavenie pre svoj účel použitia.
 • Stomatologická klinika bola projektovaná na prízemí bytového domu. Dôraz projektového riešenia bol kladený na plynulú a nerušenú prevádzku ambulancií, vhodnú akustiku priestoru a dodržanie všetkých hygienických štandardov. Zároveň, nemenej dôležitým prvkom návrhu bola architektúra a dizajn, ktoré vizuálne dotvárajú celé dielo.

Ortopedická klinika

Komplexná dispozičná a prevádzková prestavba pôvodne administratívnej budovy.

Ortopedická klinika obrázok

Užitková plocha

 • viac ako 1300m2

Stupeň projektového riešenia

 • Projektové riešenie ortopedickej kliniky bolo zadané ako podrobná architektonická štúdia budovy a jej okolia. Následne vybrané podlažia stavby boli dopracované do realizačnej projektovej dokumentácie.

Projektové riešenie

 • Pôvodná administratívna budova najskôr prešla veľmi podrobnou pred projektovou prípravou. Projektové riešenie bolo zahájené podrobným zameraním a digitalizáciou stavby tzv. pasport stavby.
 • Nasledovala architektonická štúdia, ktorá riešila prevádzkové a funkčné celky stavby, ako aj nadväznosť na parkové úpravy a statickú dopravu. Do realizačnej projektovej dokumentácie boli následne dopracované vybrané podlažia stavby, podľa potreby klienta.
 • Ortopedická klinika sa rozprestiera na troch nadzemných podlažiach a na jednom podzemnom podlaží. Komplexnosť ortopedickej kliny ako aj potrebu jej dômyselného a presného projektovania podčiarkuje fakt, že v budove sa nachádzajú ambulancie, výdajňa ortopedických pomôcok, ale aj výroba ortopedických a protetických pomôcok a komplexná administratívna agenda.
 • Súčasťou architektonickej štúdie však nebolo len koncepčné a dispozičné riešenie ortopedickej kliniky, ale aj funkčný návrh exteriéru. Pridané boli bezbariérové prvky, doriešená statická doprava, či plochy pre umiestnenie kontajnerov. V neposlednom rade celkové stvárnenie dopĺňa parková a sadová úprava. Všade, kde to bolo možné bola doplnená zeleň, stromy a výsadba. Architektonická štúdia ortopedickej kliniky tak komplexne zobrazuje dispozičné, stavebno-konštrukčné a funkčné riešenie budovy, a jej okolia.

Oslovila vás naša práca? Sme tu pre vás a vaše projekty.Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR