Blog

Stavebná dokumentácia pre kontaktný zatepľovací systém

27.03.2022 05:55:16

K2projekt

Stavebná dokumentácia pre kontaktný zatepľovací systém je terminus technicus definovaná v STN 73 2901:2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). V zmysle tejto definície sa jedná o“ dokumentáciu na dodávku a zabudovanie ETICS na stavbe, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ v prípade, že nie je súčasťou projektovej dokumentácie; musí byť v súlade s dokumentáciou výrobcu ETICS a s projektovou dokumentáciu.“

  • Je jej spracovanie dôležité?
  • Kto je objednávateľom jej spracovania?
  • Kto ju vyhotovuje?
  • Ako takáto dokumentácia vyzerá?
  • Koľko stojí peňazí?
  • Ako dlho trvá jej spracovanie?
Ak vás zaujíma odpoveď na tieto, ale aj iné otázky, prečítajte si nasledujúci blog a verím, že na jeho záver budete mať dostatok informácii, aby ste sa vedeli rozhodnúť.

Spracovanie stavebnej dokumentácie pre kontaktný zatepľovací systém stavby je rovnako dôležité, ako spracovanie takejto dokumentácie pre prevetrávanú fasádu, či vegetačnú “zelenú” fasádu. Dokumentácia má pripraviť stavebníka a zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce spojené s realizáciou a to ako po stavebno-konštrukčnej, materiálovej, tak aj po finančnej stránke. Zväčša ju však v projektoch stavieb nenájdete. Jej spracovanie nie je viazané žiadnou zákonnou povinnosťou. K projektom pre stavebné povolenie sa vôbec nespracúva. V realizačnej projektovej dokumentácii sa ocitne spravidla len pár nevyhnutných typologických detailov, prípadne atypických riešení. Komplexné riešenie, formou stavebnej dokumentácie, ani v realizačnej projektovej dokumentácii spravidla nie je. Kto ju teda spracúva? Kedy ju potrebujete a ako sa k nej dopracovať?

U nás v K2projekt-e sme sa problematike potreby spracovania stavebnej dokumentácie pre ETICS začali venovať v roku 2017. Vtedy si naše služby objednal práve realizátor kontaktného zatepľovacieho systému.

Stavebná dokumentácia, ktorú sme realizátorovi a aj investorovi odovzdali, obsiahla všetky nevyhnutné detaily stavby, ktoré súviseli s kontaktným zatepľovacím systémom. Rešpektovala stavebno-konštrukčné riešenie stavby, zohľadnila požiadavky výrobcu ETICS a možnosti samotného zhotoviteľa diela. Priniesla viac ako 50 detailov, množstvo charakteristických pôdorysov a rezov. Vyšpecifikovala pozície riešených miest, definovala statické požiadavky na kotvenie, jasne obsahovo a textovo opísala navrhované stavebno-konštrukčné riešenie. Jej obsah aj forma boli predložené architektom, investorom, projektovým manažérom. Jednoducho každému, kto mal kompetencie sa k navrhovaným riešeniam vyjadriť a zaujať k nim odborné stanovisko.

Dnes je to pre nás príjemná skúsenosť a spomienka, ako aj míľnik v našej odbornej a projekčnej činnosti. Od toho času sme spracovali stavebnú dokumentáciu pre kontaktný zatepľovací systém na stavby rôznych známych aj menej známych projektov. Za vše spomeniem projekty ako Zuckermandel, Klingerka, ZWIRN.

Spracovanie stavebnej dokumentácie so sebou prináša aj otvorenie mnohých, dovtedy odložených otázok a technických riešení. Viackrát, sme pri návrhoch a riešeniach opätovne otvárali aj stavebné riešenia tých častí stavieb, ktoré bezprostredne s kontaktným zatepľovacím systém nesúvisia, avšak ako inžinierom nám niektoré veci „nedali spávať“. Takéto otvorené diskusie podnietili vznik nového náhľadu na technické riešenia.

Stavebná dokumentácia sa spracúva spravidla pred začatím stavebných prác s dostatočným predstihom. Jej spracovanie si vyžaduje svoj čas. Preto je nevyhnutné myslieť na potrebu jej spracovania v čase tzv. pred realizačnej prípravy stavby.

Jej objednávateľom môže byť stavebník alebo zhotoviteľ.

V prípade, že si jej spracovanie objednáva stavebník, dokumentácia sa riadi legislatívou, stavebno-konštrukčným riešením stavby, ktoré vychádza z realizačnej projektovej dokumentácie, zásadami zabudovania a systémového riešenia dodávateľa ETICS, ktorý bol definovaný v projektovom riešení, alebo ktorého si už stavebník vybral. V tomto prípade, má priamo stavebník v rukách podklady, ktoré sú mu nápomocné ako pro výbere dodávateľa, tak pri finančnom plánovaní. Zároveň sú kvalitným podkladom pre súťaž a výber zhotoviteľa. Mnohokrát svedčia aj o vysokej odbornosti a pedantnosti stavebníka, čo je v konečnom dôsledku ocenené aj samotnými uchádzačmi o zhotovenie diela.

Keď jej vypracovanie objednáva zhotoviteľ diela, je stavebná dokumentácia spracovaná a riadi sa legislatívnymi predpismi, stavebno-konštrukčným riešením stavby, ktoré vychádza z realizačnej projektovej dokumentácie, zásadami zabudovania a systémového riešenia dodávateľa ETICS, ktorého vybral stavebník, prípadne priamo zhotoviteľ a môže zohľadňovať aj interné postupy prác a technické riešenia, ktoré sú jedinečné pre daného zhotoviteľa, no zároveň sú overené, odborné a technicky vhodné.

Či už spracovanie stavebnej dokumentácie kontaktného zatepľovacieho systému objednáva ktorákoľvek zo zúčastnených strán, je táto dokumentácia vždy neutrálny, vysoko odborný dokument. Nepreferuje záujmy ani jednej zo strán, drží sa faktov a predpisov. Ak aj odporúča riešenia, ktoré nie sú „štandardné“, vychádza vždy z overených dokumentov, skúseností a vedomostí daného inžiniera, ktorý je jej tvorcom.


Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR